Villkor båtbesiktning

Båtbesiktningar


INFORMATION OCH VILLKOR FÖR BÅTBESIKTNING

i enlighet med 11 § i konsumenttjänstlagen


BAKGRUND

Köparen av en fritidsbåt kan endast i begränsad omfattning efter köpet göra gällande att fel och brister funnits på båten vid köpetillfallet. Köparen kan sålunda inte åberopa fel som han borde ha upptäckt vid en undersökning av båten och som varit påkallad med hansyn till båtens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga båtar samt omständigheterna vid köpet. Allt detta omfattas av vad som i brukligt tal betecknas som köparens undersökningsplikt. Ändamalet med en besiktning är att bistå köparen vid fullgörandet av denna plikt. Besiktningsmannens åtagande vid besiktningen omfattar, besiktning, riskanalys och i förekommande fall rekommendation av fortsatt teknisk utredning enligt nedan upptagna villkor. Ansvaret för erhållet besiktningsuppdrag gäller endast gentemot besiktningsmannens uppdragsgivare. Noyera konsumentköplagens villkor från och med 2022-05-01.


BESIKTNING

Besiktningen omfattar in- och utvändig okular besiktning av åtkomliga delar av skrov och däck samt de tekniska installationer som är åtkomliga for inspektion och vad som överenskommits mellan parterna. Funktionsprovning av de tekniska installationer som parterna kommit överens om och som med hänsyn till rådande omständigheter vid besiktningen, möjliggör funktionsprovning. Fuktmatning av skrov och däck utföres som ett komplement på glasfiberbåtar med fuktmätare under förutsättning att skrov och däck ar åtkomliga och dess ytor är torra. Fuktmatning är ingen exakt vetenskap, varför alla mätresultat endast skall användas som vägledning, sarskilt om temperaturen under dagarna innan eller vid besiktningstillfället varit eller är i närheten av eller under noll grader Celsius. Fuktmatning kan aven omöjliggöras om det på eller inuti laminatet finnes material som påverkar mätinstrumentet.


RISKANALYS

Utifrån vad som framkommit vid okulärbesiktningen och ev. fuktmätningen, göres en bedömning om uppenbar risk för skador och fel föreligger, indikerade av de iakttagna symptomen. Riskanalysen göres med utgångspunkt från båtens allmänna skick och från vad uppdragsgivaren har anledning att förvänta sig. Frågan om fel i rättslig mening föreligger, omfattas inte av riskbedömningen. Om fortsatt teknisk utredning erfordras för en mer ingående bedömning av båtens skick och som kan vara påkallat av vad som framkommit vid besiktningen och ev. fuktmatning, omfattas detta ej av uppdraget. Besiktningsmannen bör emellertid rekommendera fortsatt teknisk utredning om behov föreligger, utifrån de iakttagelser som gjorts vid besiktningen.


BESIKTNINGEN OMFATTAR EJ

Skrovdelar som ej kunnat undersökas utan förstörande provning eller losstagning av fasta installationer, garnering, annan fast inredning samt konditionen hos det som dolts under vattnet vid besiktning av båten i sjön. Mätningar med annan teknisk mätapparatur än fuktighetsmätare. Konditionen på motor och backslag eller annan enhet som ej kunnat besiktigas utan loss/isärtagning. Kontroll av motorernas och utrustningens tillverkningsår. Invändig besiktning av bränsle, färskvatten och septiktankar. Segel om besiktningen inte omfattar provsegling. Master och rigg då båten är riggad eller då mast och rigg ligger svåråtkomligt i t.ex. ett mastskjul. Kontroll av båtens ägarförhållande eller om båten är tagen som säkerhet hos låneinstitut.


ÄGARENS UPPLYSNINGSPLIKT

Då det är av väsentlig betydelse för besiktningsmannen att få kännedom om ägarens kunskap om båten, är det önskvärt att han är närvarande vid besiktningen, så att han kan upplysa besiktningsmannen om de fel och brister som han känner till, avseende skador och reparationer på båt/motor/backslag/inudrev samt deras funktion , så även avseende andra installationer och utrustning som direkt eller indirekt kan påverka båtens totala sjösäkerhet eller värde. Besiktningsmannen ansvarar ej för fel och brister som ägaren medvetet eller omedvetet underlåtit att informera om eller som inte kunnat upptäckas utan ägarens information. Köparen eller hans representant och ägaren bör närvara vid besiktningen


FÖRSÄKRING

VTS är ansvarsförsäkrade. Besiktningsmannen friskriver sig från enskilda skador vars värde understiger 50 % av ett basbelopp. Mindre brister och reparationsbehov som följer av normalt slitage eller som inte berör objektets funktion eller säkerhet noteras därför inte alltid. Försäkring gäller endast i Sverige.


REKLAMATION

Anmärkning mot besiktningen skall framställas inom skälig tid efter det att skadan märkts eller borde ha märkts. Eventuell reklamation skall inlämnas skriftligen per post. Vid skiljedomsförfarande gäller svensk domstol. Besiktningsprotokollet är VTS AB´s egendom till dess att full likvid för utförd besiktning mottagits på VTS AB´s anvisat bankkonto enligt faktura.


FAKTURA

Faktura ställs ut efter fullgjord besiktning till uppdragsgivaren per e-post i pdf format. Kredittiden är 10 dagar netto om inte annat överenskommits skriftligen mellan parterna.